انجمن میراث فرهنگی ایران یک سازمان غیر انتفاعی است که با هدف استحکام روابط خانوادگی و ترویج و توسعه فرهنگ ایران از طریق ارائه گفتمان و هنر تاسیس شده است و در اجرای این اهداف با دوری از هر گونه وابستکی سیاسی و مذهبی فعالیت های خود را ادامه می دهد


اطلاعات تماس


 Support@pchorg.com :ایمیل 
تلفن : 2399-415-949