مکان کنفرانس

Hotel Irvine: 17900 Jamboree Rd Irvine California

تلفن: 9708-323-844

هزینه ویژه اقامت در هتل شبی 139$ شامل صبحانه و پارکینگ